Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions. I needn't have watered the garden because it came down in torrents after that.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

I needn't have watered the garden because it came down in torrents after that.

  1. If only I had watered the garden before it came down in torrents. 

  2. It‟s a pity I had watered the garden before it came down in torrents. 

  3. I regret having watered the garden before it came down in torrents. 

  4. If it had came down in torrents, I wouldn't have watered the garden. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.I regret having watered the garden before it came down in torrents. - Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định mộtđiều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.Công thức chung: S + wish(es)/ If only + S + had + Ved/ PII + O. - regret + Ving/ having Ved/ V3: hối tiếc vì đã làm gì Tạm dịch: Tôi đáng lẽ không cần tưới nước cho khu vườn bởi vì trời đổ mưa ngay sau đó. = Tôi rất tiếc vì đã tưới nước cho khu vườn trước khi trời đổ mưa. A. Tôi ƣớc tôi đã tưới nước cho khu vườn trước khi trời đổ mưa. => sai về nghĩa B. Sai thì. Sau “it's a pity” (thật tiếc) không dùng thì quá khứ hoàn thành D. Nếu trời đã đổ mưa, thì tôi sẽ không phải tưới nước cho khu vườn. => sai về nghĩa

C.I regret having watered the garden before it came down in torrents. 

- Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.Công thức chung: S + wish(es)/ If only + S + had + Ved/ PII + O.
- regret + Ving/ having Ved/ V3: hối tiếc vì đã làm gì
Tạm dịch: Tôi đáng lẽ không cần tưới nước cho khu vườn bởi vì trời đổ mưa ngay sau đó.
= Tôi rất tiếc vì đã tưới nước cho khu vườn trước khi trời đổ mưa.
A. Tôi ƣớc tôi đã tưới nước cho khu vườn trước khi trời đổ mưa. => sai về nghĩa
B. Sai thì. Sau “it's a pity” (thật tiếc) không dùng thì quá khứ hoàn thành
D. Nếu trời đã đổ mưa, thì tôi sẽ không phải tưới nước cho khu vườn. => sai về nghĩa

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Tom regrets............... too much time............. computer games last night.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG