Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. ________________________, he left the hall quickly.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

 ________________________, he left the hall quickly. 

  1. Not be rewarded with a smile 

  2. Not rewarding with a smile 

  3. Not having rewarded with a smile 

  4.  Not being rewarded with a smile 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Not being rewarded with a smile Khi có 2 chủ ngữ giống nhau => rút gọn: - dùng Ving: khi mệnh đề mang nghĩa chủ động - dùng Not being V_ed/V cột 3: khi mệnh đề mang nghĩa bị động (đứng đầu câu) Câu đầy đủ: When hewasn't rewarded with a smile, he left the hall quickly Câu rút gọn: Not being rewarded with a smile, he left the hall quickly. Tạm dịch: Không được thưởng với một nụ cười, anh nhanh chóng rời khỏi hội trường.

D. Not being rewarded with a smile 

Khi có 2 chủ ngữ giống nhau => rút gọn:
- dùng Ving: khi mệnh đề mang nghĩa chủ động
- dùng Not being V_ed/V cột 3: khi mệnh đề mang nghĩa bị động (đứng đầu câu) Câu đầy đủ: When he wasn't rewarded with a smile, he left the hall quickly
Câu rút gọn: Not being rewarded with a smile, he left the hall quickly.
Tạm dịch: Không được thưởng với một nụ cười, anh nhanh chóng rời khỏi hội trường.

3

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG