Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE inmeaning to the underlined part in each of the following questions. He revealed his intentions of leaving the company to the manager during the office dinner party.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

He revealed his intentions of leaving the company to the manager during the office dinner party. 

  1. concealed

  2. disclosed

  3. misled

  4. influenced

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.concealed reveal - revealed - revealed: bộc lộ, tiết lộ A. conceal - concealed - concealed: giấu giếm, che đậy B. disclose - disclosed - disclosed: vạch trần, phơi bày C. mislead - misled - misled: làm cho lạc đường, làm cho lạc lối D. influence - influenced - influenced: ảnh hưởng, tác động=> reveal >< conceal Tạm dịch: Anh ta tiết lộ ý định rời công ty cho người quản lý trong bữa tiệc tối tại văn phòng.

A.concealed

reveal - revealed - revealed: bộc lộ, tiết lộ
A. conceal - concealed - concealed: giấu giếm, che đậy 
B. disclose - disclosed - disclosed: vạch trần, phơi bày
C. mislead - misled - misled: làm cho lạc đường, làm cho lạc lối
D. influence - influenced - influenced: ảnh hưởng, tác động=> reveal >< conceal
Tạm dịch: Anh ta tiết lộ ý định rời công ty cho người quản lý trong bữa tiệc tối tại văn phòng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you complain to the company, John?” said Peter.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG