Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The new director has really got things ________.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The new director has really got things ________. 

  1. flying

  2. running

  3. jogging

  4. moving

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.moving A. flying (adj): bay, biết bay, mau chóng B. running (adj): tiến hành trong lúc chạy, di động C. jogging (n): sự đẩy nhẹ, sự lắc nhẹ D. moving (adj): cảm động, làm mủi lòng => get things moving: tạo ra sự tiến bộ Tạm dịch: Giám đốc mới đã thực sự tạo ra những sự tiến bộ.

D.moving

A. flying (adj): bay, biết bay, mau chóng 
B. running (adj): tiến hành trong lúc chạy, di động
C. jogging (n): sự đẩy nhẹ, sự lắc nhẹ
D. moving (adj): cảm động, làm mủi lòng
=> get things moving: tạo ra sự tiến bộ
Tạm dịch: Giám đốc mới đã thực sự tạo ra những sự tiến bộ.

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG