Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Do you know that ________ longest river in ________ world is ________ Nile?

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following 
questions. 

Do you know that ________ longest river in ________ world is ________ Nile?

  1. the/the/the

  2. a/the/the

  3. x/the/a

  4.  the/the/x 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.the/the/x Mạo từ “the” dùng trong cấu trúc: - So sánh nhất: the + adj-est/ most adj - the + N (được cho là duy nhất): the world, the sun, the moon, …Không dùng mạo từ trước tên núi, hồ, đường phố. Tạm dịch: Bạn có biết rằng con sông dài nhất thế giới là sông Nin không?

D. the/the/x 

Mạo từ “the” dùng trong cấu trúc:
- So sánh nhất: the + adj-est/ most adj
- the + N (được cho là duy nhất): the world, the sun, the moon, …Không dùng mạo từ trước tên 
núi, hồ, đường phố.
Tạm dịch: Bạn có biết rằng con sông dài nhất thế giới là sông Nin không?

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unfortunately, Tom’s illness turned out to be extremely _____ so he was kept in isolation.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG