Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions. “I'm sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 
 “I'm sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan. 

 

  1.  Paul apologized to Susan for having given the wrong number. 

  2. Paul accused Susan of having given him the wrong number.

  3. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.

  4. Paul denied giving Susan the wrong number. 
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Paulapologized to Susan for having given the wrong number. Câu trực tiếp: “I'm sorry + I + V_ed/V cột 2”, S1 said to S2. Câu gián tiếp: S1 apologized (to S2) for having + Ved/ V cột 3: Ai đó xin lỗi ai vì đã làm gì Tạm dịch:“Tôi xin lỗi tôi đã đưa nhầm số cho bạn”, Paul nói với Susan. = Paul xin lỗi Susan vì đã đưa nhầm số. B. Paul buộc tội Susan đã đưa nhầm số cho anh ta. => sai về nghĩa C. Paul cảm ơn Susan vì đã đưa nhầm số. => sai về nghĩa D. Paul từ chối đưa cho Susan số sai. => sai về nghĩa

A.Paul apologized to Susan for having given the wrong number. 

Câu trực tiếp: “I'm sorry + I + V_ed/V cột 2”, S1 said to S2.
Câu gián tiếp: S1 apologized (to S2) for having + Ved/ V cột 3: Ai đó xin lỗi ai vì đã làm gì Tạm dịch:“Tôi xin lỗi tôi đã đưa nhầm số cho bạn”, Paul nói với Susan.
= Paul xin lỗi Susan vì đã đưa nhầm số.
B. Paul buộc tội Susan đã đưa nhầm số cho anh ta. => sai về nghĩa
C. Paul cảm ơn Susan vì đã đưa nhầm số. => sai về nghĩa
D. Paul từ chối đưa cho Susan số sai. => sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. “You've eaten all the chocolate cake?” – “W...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG