Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. We gain more knowledge about how to stay safe online. We worry about the threats of cybercrime less.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. 
We gain more knowledge about how to stay safe online. We worry about the threats of cybercrime less. 

  1. The more knowledge about how to stay safe online we gain, the more we worry about the threats of cybercrime. 

  2. The more we stay online to gain safety knowledge, the less we worry about the threats of cybercrime.

  3. The more knowledge about how to stay safe online we gain, the less we worry about the threats of 
    cybercrime. 

  4. The more we know about how to stay safe online, we worry about the threats of cybercrime less. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.The more knowledge about how to stay safe online we gain, the less we worry about the threats ofcybercrime. Công thức: The + more (adj/ adj-er/N) + S1 + V1, the + more (adj/ adj-er/N) + S2 + V2. càng… càng Tạm dịch:Chúng tôi có thêm kiến thức về cách giữ an toàn trực tuyến. Chúng tôi lo lắng về các mối đe dọa của tội phạmmạng ít hơn. = Chúng tôi càng có nhiều kiến thức về cách giữ an toàn trực tuyến, chúng tôi càng ít lo lắng về các mối đe dọa củatội phạm mạng. A. Chúng tôi càng có nhiều kiến thức về cách giữ an toàn trực tuyến, chúng tôi càng lo lắng về các mối đe dọacủa tội phạm mạng. => sai về nghĩa B. Chúng ta càng trực tuyến để có đƣợc kiến thức về an toàn, chúng ta càng ít lo lắng về các mối đe dọa củatội phạm mạng. => sai về nghĩa D. Sai công thức.

C.The more knowledge about how to stay safe online we gain, the less we worry about the threats of cybercrime. 

Công thức: The + more (adj/ adj-er/N) + S1 + V1, the + more (adj/ adj-er/N) + S2 + V2. càng… càng Tạm dịch:Chúng tôi có thêm kiến thức về cách giữ an toàn trực tuyến. Chúng tôi lo lắng về các mối đe dọa của tội phạm mạng ít hơn.
= Chúng tôi càng có nhiều kiến thức về cách giữ an toàn trực tuyến, chúng tôi càng ít lo lắng về các mối đe dọa của tội phạm mạng.
A. Chúng tôi càng có nhiều kiến thức về cách giữ an toàn trực tuyến, chúng tôi càng lo lắng về các mối đe dọa của tội phạm mạng. => sai về nghĩa
B. Chúng ta càng trực tuyến để có đƣợc kiến thức về an toàn, chúng ta càng ít lo lắng về các mối đe dọa của tội phạm mạng. => sai về nghĩa D. Sai công thức.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG