Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.Trả lời cho các câu 38, 39 dưới đây: She simply took it for granted that the check was good and did not ask him any questions about it.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in 
meaning to the underlined part in each of the following questions. Trả lời cho các câu 38, 39 dưới đây: 

She simply took it for granted that the check was good and did not ask him any questions about it. 

  1. objected to it 

  2. permitted it 

  3. looked it over

  4. accepted it without investigation

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.accepted it without investigation took it for granted: cho điều gì là đúng, cho là hiển nhiên A. objected to it: phản đối nó B. permitted it: cho phép nó C. looked it over: điều tra nó D. accepted it without investigation: chấp nhận nó mà không cần điều tra => took it for granted = accepted it without investigation: cho điều gì là đúng, cho là hiển nhiên Tạm dịch: Cô ấy đơn giản cho rằng việc kiểm tra là tốt và không hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào về việc đó.

D.accepted it without investigation

took it for granted: cho điều gì là đúng, cho là hiển nhiên
A. objected to it: phản đối nó 
B. permitted it: cho phép nó
C. looked it over: điều tra nó
D. accepted it without investigation: chấp nhận nó mà không cần điều tra
=> took it for granted = accepted it without investigation: cho điều gì là đúng, cho là hiển nhiên
Tạm dịch: Cô ấy đơn giản cho rằng việc kiểm tra là tốt và không hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào về việc đó.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. In South Korea , the national government has been built English immersion school...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG