Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. ________ at the airport more early, he would have met his friend.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  ________ at the airport more early, he would have met his friend. 

  1. Then he arrived

  2. Had he arrived

  3. When he arrived

  4. He has arrived

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Had he arrived - Dấu hiệu: mệnh đề chính chia “would have + P2” - Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế đã xảy ra ở quá khứ- Côngthức: If S + had + Ved/ V3 + O, S + would/ could + have + Ved/ V3 + O. - Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) + Ved/ V3, S + would/ could have + Ved/ V3. Tạm dịch: Nếu anhấy đến sân bay sớm hơn, thì anh ấy đã gặp bạn anh ấy rồi.

B.Had he arrived

- Dấu hiệu: mệnh đề chính chia “would have + P2”
- Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế đã xảy ra ở quá khứ- Công thức: If S + had + Ved/ V3 + O, S + would/ could + have + Ved/ V3 + O.
- Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) + Ved/ V3, S + would/ could have + Ved/ V3. Tạm dịch: Nếu anh ấy đến sân bay sớm hơn, thì anh ấy đã gặp bạn anh ấy rồi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG