Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. We were________ a mile of our destination when we ran out of petrol.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

We were ________ a mile of our destination when we ran out of petrol. 

  1. hardly

  2. only

  3. within

  4. inside

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.within A. hardly (adv): khắc nghiệt, khó khăn, vừa mới, hầu nhƣ không => không phù hợp nghĩa câu B. only (adv): chỉ => không phù hợp nghĩa câu C. within (adj): trong vòng D. inside (adj): ở trong, trong nội bộ => không phù hợp nghĩa câu Tạm dịch: Chúng tôi đã đi trong vòng một dặm đến đích đến khi hết xăng.

C.within

A. hardly (adv): khắc nghiệt, khó khăn, vừa mới, hầu nhƣ không => không phù hợp nghĩa câu B. only 
(adv): chỉ => không phù hợp nghĩa câu
C. within (adj): trong vòng 
D. inside (adj): ở trong, trong nội bộ => không phù hợp nghĩa câu
Tạm dịch: Chúng tôi đã đi trong vòng một dặm đến đích đến khi hết xăng.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG