Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The revolving door remained ________ because Posey was pushing on it the wrong way.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The revolving door remained ________ because Posey was pushing on it the wrong way. 

  1. station

  2. stationed

  3. stationary

  4. stationery

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.stationary A. station (n): trạm, điểm, đồn B. stationed => không tồn tại C. stationary (adj): đứng ở một chỗ, không chuyển động D. stationery (n): đồ dùng văn phòng Dấu hiệu: sau động từ “remained” (vẫn) cần một tính từ Tạm dịch: Cánh cửa quay vẫn đứng yên vì Posey đang đẩy nó sai cách.

C.stationary

A. station (n): trạm, điểm, đồn
B. stationed => không tồn tại
C. stationary (adj): đứng ở một chỗ, không chuyển động 
D. stationery (n): đồ dùng văn phòng
Dấu hiệu: sau động từ “remained” (vẫn) cần một tính từ
Tạm dịch: Cánh cửa quay vẫn đứng yên vì Posey đang đẩy nó sai cách.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: In my free-time, I often help...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG