Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức A = 4 tan 2 x ( 1 − tan 2 x ) 2 ​ − 4 sin 2 x cos 2 x 1 ​ không phụ thuộc x và bằng

Biểu thức  không phụ thuộc x và bằng 

  1. 1

  2. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.- 1

ĐÁP ÁN B. - 1

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình: { x 2 − 3 x + 2 ≤ 0 x 2 − 6 x + 6 m − m 2 ≥ 0 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, các giá trị thích hợp của m là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG