Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức J = x 2 – 8x + y 2 + 2y+ 5 có giá trị nhỏ nhất là A. -12 B. 5 C. 12 D. -5

Biểu thức J = x2 – 8x + y2 + 2y+ 5 có giá trị nhỏ nhất là

A. -12         

B. 5  

C. 12

D. -5 

  1. - 12

  2. 12 

  3. - 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có J = x 2 – 8x + y 2 + 2y + 5 = x 2 – 2.x.4 + 16 + y 2 + 2.y.1 + 1 – 12 = (x – 2) 2 + (y + 1) 2 – 12 Vì (x – 2) 2 ≥ 0; (y + 1) 2 ≥ 0; Ɐx; y nên (x – 2) 2 + (y + 1) 2 – 12 ≥ -12 Dấu “=” xảy ra khi ⇔ Vậy giá trị nhỏ nhất của J là -12 khi x = 2; y = -1 Đáp án cần chọn là: A. - 12

Lời giải

Ta có J = x2 – 8x + y2 + 2y + 5

          = x2 – 2.x.4 + 16 + y2 + 2.y.1 + 1 – 12

          = (x – 2)2 + (y + 1)2 – 12

Vì (x – 2)2 ≥ 0; (y + 1)2 ≥ 0; Ɐx; y nên (x – 2)2 + (y + 1)2 – 12 ≥ -12

Dấu “=” xảy ra khi  ⇔   Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án

Vậy giá trị nhỏ nhất của J là -12 khi x = 2; y = -1

Đáp án cần chọn là: A. - 12

1

Câu hỏi tương tự

Tim x biết: ( x − 2 ) ( 5 x − 1 ) − 5 x ( x − 3 ) = 5

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG