Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là:

Biểu thức square root of x square root of x square root of x square root of x end root end root end root space left parenthesis x greater than 0 right parenthesis được viết dưới dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là:

  1. x to the power of 15 over 18 end exponent

  2. x to the power of 7 over 18 end exponent

  3. x to the power of 15 over 16 end exponent

  4. x to the power of 3 over 16 end exponent

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1: Cách 2: Casio (đáp án A,B,C,D) (kết quả bằng 0)

Cách 1: square root of x square root of x square root of x square root of x end root end root end root equals x to the power of left parenthesis left parenthesis left parenthesis 1 half plus 1 right parenthesis 1 half plus 1 right parenthesis 1 half plus 1 right parenthesis 1 half end exponent equals x to the power of 15 over 16 end exponent

Cách 2: Casio square root of x square root of x square root of x square root of x end root end root end root space (đáp án A,B,C,D) rightwards arrow with C A L C space x equals 2 on top space C space (kết quả bằng 0)

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG