Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức có kết quả rút gọn là . Nhận xét nào sau đây đúng về .

Biểu thức  có kết quả rút gọn là . Nhận xét nào sau đây đúng về .

  1.  chia hết cho .

  2.  chia hết cho

  3.  chia hết cho .

  4.  chia hết cho .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

nên chia hết cho .

 nên  chia hết cho .

1

Câu hỏi tương tự

Biết với . Khi đó tổng bằng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG