Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức B = cos 31 6 ∘ ( co t 4 4 ∘ + tan 22 6 ∘ ) cos 40 6 ∘ ​ − co t 7 2 ∘ . co t 1 8 ∘ có kết quả gọn bằng:

Biểu thức  có kết quả gọn bằng: 

  1. - 1

  2. 1

  3. -

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.- 2 1 ​

ĐÁP ÁN C. -

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên ( − ∞ ; 1 ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG