Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức: tan x . tan ( x + 3 π ​ ) + tan ( x + 3 π ​ ) . tan ( x + 3 2 π ​ ) + tan ( x + 3 2 π ​ ) tan x có giá trị không phụ thuộc vào x. Giá trị đó bằng:

Biểu thức:  có giá trị không phụ thuộc vào x. Giá trị đó bằng: 

  1. 3

  2. - 3

  3. 6

  4. - 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. - 3

ĐÁP ÁN B. - 3

4

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thức của tham số m để hàm số f ( x ) = { x − 4 x 2 − 16 ​ khi x > 4 m x + 1 khi x ≤ 4 ​ liên tục trên R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG