Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức cos ( − 6 23 π ​ ) − cos 2 3 16 π ​ 1 ​ + co t 4 23 π ​ có giá trị bằng:

Biểu thức  có giá trị bằng: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 2 3 ​ ​ − 5

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

(TST Hong Kong 1999) Các học sinh được phát bài kiểm tra , mỗi môn một bài , trong n (n≥ 3)môn học. Biết rằng với mỗi môn học bất kì có đúng 3 học sinh đạt điểm tối ưu ,còn với hai môn tùy ý thì có 1 ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG