Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức 10 ! x 10 ​ + 9 ! x 9 ​ ⋅ 1 ! ( 1 − x ) ​ + 8 ! x 8 ​ ⋅ 2 ! ( 1 − x ) 2 ​ + ⋯ + 10 ! ( 1 − x ) 10 ​ bằng

Biểu thức bằng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có k ! x k ​ ⋅ ( 10 − k )! ( 1 − x ) 10 − k ​ = 10 ! 1 ​ ⋅ k ! ( 10 − k )! 10 ! ​ ⋅ x k ⋅ ( 1 − x ) 10 − k = 10 ! 1 ​ ⋅ C 10 k ​ ⋅ x k ⋅ ( 1 − x ) 10 − k với 0 ≤ k ≤ 10. 10 ! x 10 ​ + 9 ! x 9 ​ ⋅ 1 ! ( 1 − x ) ​ + 8 ! x 8 ​ ⋅ 2 ! ( 1 − x ) 2 ​ + ⋯ + 10 ! ( 1 − x ) 10 ​ = 10 ! 1 ​ k = 0 ∑ 10 ​ C 10 k ​ ⋅ x k . ( 1 − x ) 10 − k = 10 ! 1 ​ ( x + 1 − x ) 10 = 10 ! 1 ​ .

Ta có với

1

Câu hỏi tương tự

Tổng C 2016 1 ​ + C 2016 2 ​ + C 2016 3 ​ + ... + C 2016 2016 ​ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG