Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức (a – b – c) 2 bằng A. a 2 + b 2 + c 2 – 2(bc + ac + ab) B. a 2 + b 2 + c 2 + bc – ac – 2ab C. a 2 + b 2 + c 2 + 2(bc – ac – ab) C. a 2 + b 2 + c 2 + 2(bc – ac – ab)

Biểu thức (a – b – c)2 bằng

A. a2 + b2 + c2 – 2(bc + ac + ab)         

B. a2 + b2 + c2 + bc – ac – 2ab  

C. a2 + b2 + c2 + 2(bc – ac – ab)         

C. a2 + b2 + c2 + 2(bc – ac – ab)

  1. a2 + b2 + c2 – 2(bc + ac + ab)          

  2. a2 + b2 + c2 + bc – ac – 2ab  

  3. a2 + b2 + c2 + 2(bc – ac – ab)         

  4. a2 + b2 + c2 + 2(bc – ac – ab)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (a - b - c) 2 = [(a - b) - c] 2 = (a - b) 2 - 2(a - b).c + c 2 = a 2 - 2ab + b 2 - 2ac - 2bc + c 2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2(bc – ac – ab) Đáp án cần chọn là: D. a 2 + b 2 + c 2 + 2(bc – ac – ab)

Lời giải

Ta có (a - b - c)2 = [(a - b) - c]2

          = (a - b)2 - 2(a - b).c + c2

          = a2 - 2ab + b2 - 2ac - 2bc + c2

          = a2 + b2 + c2 + 2(bc – ac – ab)

Đáp án cần chọn là: D. a2 + b2 + c2 + 2(bc – ac – ab)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a) ( x + 3 )( x 2 − 3x + 9 ) − x( x − 2 ) 2 = 27

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG