Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu thức 1 + sinx + cosx được biến đổi thành:

Biểu thức 1 + sinx + cosx được biến đổi thành:
 

  1. 2 square root of 2 sin x over 2. sin open parentheses x over 2 minus straight pi over 4 close parentheses

  2. 2 square root of 2 sin x over 2. cos open parentheses x over 2 minus straight pi over 4 close parentheses

  3. 2 square root of 2 cos x over 2. cos open parentheses x over 2 minus straight pi over 4 close parentheses

  4. 2 square root of 2 cos x over 2. sin open parentheses x over 2 minus straight pi over 4 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG