Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biểu diễn cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét: 2 + 3 i v a ˋ 2 – 3 i

Biểu diễn cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điểm A(2; 3) biểu diễn số phức 2 + 3 i . Điểm B(2; – 3) biểu diễn số phức 2 – 3 i . Nhận xét: Hai điểm biểu diễn hai số phức trên đối xứng nhau qua trục Ox.

Điểm A(2; 3) biểu diễn số phức

Điểm B(2; – 3) biểu diễn số phức

Nhận xét: Hai điểm biểu diễn hai số phức trên đối xứng nhau qua trục Ox.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm biểu diễn của số phức z biết điểm biểu diễn của các số phức z , z 2 , z 3 lập thành một tam giác vuông.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG