Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết z = 2a + ai (a < 0, a thuộc R) và ∣ z ∣ = 5 . Phần thực và phần ảo của số phức z lần lượt là:

Biết z = 2a + ai (a < 0, a thuộc R) và . Phần thực và phần ảo của số phức z lần lượt là:

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: z = 2a + ai (a &lt; 0, a thuộc R) và ∣ z ∣ = 5 ∣ 2 a + ai ∣ = 5 ⇔ ( 2 a ) 2 + a 2 ​ = 5 ⇔ 5 a 2 = 25 ⇔ a 2 = 5 ⇔ a = ± 5 ​ Do a &lt; 0 n e ^ n a = − 5 ​ ⇒ z = − 2 5 ​ − 5 ​ i Chọn A.

Ta có: 

z = 2a + ai (a < 0, a thuộc R) và 

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu u = cos 2 7 7 0 1 − 2 ​ ​ + ( 3 − 2 i ) , v = 1 + 2 ​ cot 2 13 ​ − ( 2 + 3 i ) thì u+vbằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG