Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết ∫ 0 1 ​ x 2 + 3 x + 2 x 3 + 3 x ​ d x = a + b ln 2 + c ln 3 với a , b , c là các số hữu tỉ, tính giá trị của S = 2 a + b 2 + c 2

Biết  với  là các số hữu tỉ, tính giá trị của 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A = = 2 5 ​ + 14 ln 3 = 18 ln 2

Đáp án A

=

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2 2 x + 1 = 32 có nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG