Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết trong đó là phân số tối giản, m và n là các số nguyên dương. Tổng bằng:

Biết Error converting from MathML to accessible text. trong đó Error converting from MathML to accessible text. là phân số tối giản, m và n là các số nguyên dương. Tổng Error converting from MathML to accessible text. bằng: 

  1. 68

  2. 69

  3. 70

  4. 71

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x 2 − 3 x + 2 3 8 x + 11 ​ − x + 7 ​ ​ = x 2 − 3 x + 2 3 8 x + 11 ​ − 3 ​ − x 2 − 3 x + 2 x + 7 ​ − 3 ​ Ta có: x → 2 lim ​ ( x − 1 ) ( 3 ( 8 x + 11 ) 2 ​ + 3 3 8 + 11 ​ + 9 ) 8 ​ = 27 8 ​ ; x → 2 lim ​ ( x − 1 ) ( x + 7 ​ + 3 ) 1 ​ = 6 1 ​ Do đó: x → 2 lim ​ x 2 − 3 x + 2 3 8 x + 11 ​ − x + 7 ​ ​ = 27 8 ​ − 6 1 ​ = 54 7 ​ Vậy m = 7, n = 54 và m + n = 68

 

Ta có

Ta có: 

Do đó: 

Vậy m = 7, n = 54 và m + n = 68
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { x − 1 1 ​ − x 3 − 1 3 ​ khi x > 1 m x + 2 ​ . Với giá trị nào của m thì hàm số có giới hạn tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG