Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết trong đó a,b là các số nguyên dương. Tính 2a+b .

Biết begin mathsize 16px style I equals integral subscript 0 superscript straight pi fraction numerator sin to the power of 2018 x over denominator sin to the power of 2018 x plus cos to the power of 2018 x end fraction d x equals straight pi to the power of straight a over b end style   trong đó a,b là các số nguyên dương. Tính 2a+b.

  1. P = 8

  2. P = 10

  3. P = 6

  4. P = 12

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 6 ​ f ( x ) d x = 12 . Tính I= ∫ 0 6 ​ f ( 3 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG