Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết thể tích khí CO2 năm 1998 là V( m 2 ) . 10 năm tiếp theo, mỗi năm thể tích CO2 tăng m%. 10 năm tiếp theo nữa, thể tích CO2 mỗi năm tăng n%. Tính thể tích CO2 năm 2016

Biết thể tích khí CO2 năm 1998 là V() . 10 năm tiếp theo, mỗi năm thể tích CO2 tăng m%. 10 năm tiếp theo nữa, thể tích CO2 mỗi năm tăng n%. Tính thể tích CO2 năm 2016

  1. V

  2. V

  3. V

  4. V

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khí CO2 năm 2008 là: V 2008 ​ = V ( 1 + 100 m ​ ) 10 Thể tích khí CO2 năm 2016 là: V 2016 ​ = V 2008 ​ ( 1 + 100 n ​ ) 10 = V ( 1 + 100 m ​ ) 10 ( 1 + 100 n ​ ) 8 =V 1 0 36 ( 100 + m ) 10 ( 100 + n ) 8 ​

Thể tích khí CO2 năm 2008 là: 

Thể tích khí CO2 năm 2016 là: 

=V

3

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG