Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết đồ thị hàm số và đối xứng nhau qua đường thẳng (như hình vẽ). Giá trị là

Biết đồ thị hàm số y equals log subscript a x và y equals f left parenthesis x right parenthesis đối xứng nhau qua đường thẳng y equals negative x (như hình vẽ). Giá trị là


 

  1. -3

  2. -9

  3. negative 1 third

  4. negative 1 over 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là điểm nằm trên đồ thị của hàm số , là điểm đối xứng với A Qua đường thẳng , ta có biểu thức tọa độ Thay vào hàm số Ta được Vậy chọn A

Gọi A left parenthesis x semicolon y right parenthesis  là điểm nằm trên đồ thị của hàm số y equals log subscript a x , A apostrophe left parenthesis x apostrophe semicolon y apostrophe right parenthesis  là điểm đối xứng với A

Qua đường thẳng y equals negative x , ta có biểu thức tọa độ

Thay vào hàm số y equals log subscript a x  

Ta được

Vậy chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Biết rằng , trong đó là phân số tối giản, Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG