Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết thỏa mãn . Khi đó: A. B. C. D.

Biết a comma space b element of square thỏa mãn integral cube root of 2 x plus 1 end root d x equals a open parentheses 2 x plus 1 close parentheses to the power of b plus C space open parentheses x greater than negative 1 half close parentheses. Khi đó:

A. a b equals negative 16 over 9

B. a b equals 1 half

C. a b equals 16 over 9

D. a b equals 9 over 16

  1.  a b equals negative 16 over 9

  2. a b equals 1 half

  3. a b equals 16 over 9

  4. a b equals 9 over 16

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B.

Đáp án đúng B. a b equals 1 half

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có . Tính A. B. 0. C. 1. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG