Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết tập nghiệm của bất phương trình là đoạn . Giá trị là

Biết tập nghiệm của bất phương trình log subscript 1 third end subscript squared x plus 4 log subscript 1 third end subscript x plus 3 less or equal than 0 là đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets. Giá trị b over a là
 

  1. 1 over 9

  2. 1 over 6

  3. 6

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện : x > 0 Tập nghiệm của bất phương trình là

Điều kiện : x > 0

log subscript 1 third end subscript squared x plus 4 log subscript 1 third end subscript x plus 3 less or equal than 0 left right double arrow negative 3 less or equal than log subscript 1 third end subscript x less or equal than negative 1 left right double arrow 3 less or equal than x less or equal than 27

Tập nghiệm của bất phương trình là S equals open square brackets 3 semicolon 27 close square brackets rightwards double arrow b over a equals 9

1

Câu hỏi tương tự

Cho lo g 30 ​ 3 = a , lo g 30 ​ 5 = b . Tính log 30 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG