Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết tập nghiệm của bất phương trình có dạng . Khi đó có giá trị là:

Biết tập nghiệm của bất phương trình log subscript 2 left parenthesis x plus 5 right parenthesis plus log subscript 1 half end subscript left parenthesis 3 minus x right parenthesis greater or equal than 0 có dạng left square bracket a comma b right parenthesis. Khi đó open vertical bar a plus b close vertical bar có giá trị là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

GIải phương trình: 2 x 3 + 7 x 2 + 5 x + 4 = 2 ( 3 x − 1 ) ( 3 x − 1 ​ ) (2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG