Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết tập nghiệm của bất phương trình 3 x 2 − x < 9 là ( a ; b ) . Tính T = a + b

Biết tập nghiệm của bất phương trình  là . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: 3 x 2 − x < 9 ⇔ 3 x 2 − x < 3 2 ⇔ x 2 − x < 2 ⇔ x 2 − x − 2 < 0 ⇔ x ∈ ( − 1 ; 2 ) Vậy T = a + b = − 1 + 2 = 1

Chọn B

Ta có:

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG