Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết ∫ f ( x ) d x = x 2 + C . Tính ∫ f ( 2 x ) d x

Biết . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: ∫ f ( x ) d x = x 2 + C ⇒ f ( x ) = 2 x Suy ra: ∫ f ( 2 x ) d x = ∫ 2.2 x d x = 2 x 2 + C

Chọn C

Ta có: 

Suy ra: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho F (x) là nột nguyên hàm của hàm số f (x) trên R. Hỏi F( x 2 ) là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG