Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết ∫ f ( x ) d x = x 2 + C . Tính ∫ f ( 2 x ) d x

Biết . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: ∫ f ( x ) d x = x 2 + C ⇒ f ( x ) = 2 x Suy ra: ∫ f ( 2 x ) d x = ∫ 2.2 x d x = 2 x 2 + C

Chọn C

Ta có: 

Suy ra: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục và không âm trên [1;4] đồng thời thỏa mãn điều kiện x + 2xf(x) = [f'(x)] 2 đồng thời f ( 1 ) = 2 3 ​ . Tính ∫ 1 4 ​ f ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG