Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết 4 x + 4 − x = 23 tính giá trị của biểu thức P = 2 x + 2 − x

Biết  tính giá trị của biểu thức 

  1. 25

  2. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có P 2 = ( 2 x + 2 − x ) 2 = 4 x + 4 − x + 2. 2 x . 2 − x = 25 do đó P = 5 Vậy P = 2 x + 2 − x = 5

Ta có  do đó 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình: 3 x 2 − 4 + ( x 2 − 4 ) 3 x + 2 ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG