Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết 4 x + 4 − x = 23 tính giá trị của biểu thức P= 2 x + 2 − x

Biết tính giá trị của biểu thức P=

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có P 2 = ( 2 x + 2 − x ) 2 = 4 x + 4 − x +2. 2 x + 2 − x =25 do đó P=5 Vậy P= 2 x + 2 − x =5

Ta có ==+2.=25 do đó P=5

Vậy P==5

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG