Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết tích phân ∫ 1 3 ​ x 2 I n d x = a ln 3 − b ; trong đó a và b là những số biểu thức T = ab bằng:

 Biết tích phân ; trong đó a và b là những số biểu thức T = ab bằng:

  1. 12

  2. 26

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với tích phân I = ∫ 0 1 ​ x 2 I n d x . Đ ặ t { u = I n x d v = x 2 d x ​ ⇒ { d u = x d x ​ v = 3 x 2 ​ ​ Suy ra I = ∫ 1 3 ​ x 2 Inxdx = ( 3 x 3 Inx ​ ) ∣ ∣ ​ 1 3 ​ − ∫ 1 3 ​ 3 x 3 ​ . x dx ​ = 9 In 3 − ∫ 1 3 ​ 3 x 2 ​ dx = 9 In 3 − ( 3 x 3 ​ ) ∣ ∣ ​ 1 3 ​ = 9 In 3 − 9 26 ​ So s a ˊ nh I = 9 In 3 − 9 26 ​ = aIn 3 − b ⇒ a = 9 ; b = 9 26 ​ ⇒ ab = 26

Với tích phân

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục và xác định trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số y = 2f(f(x)) + f(3 – 2f(x)) có ít nhất bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG