Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết tích phân kết quảcó dang . khi đó a.b có giá trị là:

 Biết tích phân I equals integral subscript 0 superscript straight pi over 2 end superscript fraction numerator sin x d x over denominator 1 plus 3 cos x end fraction kết quả có dang 1 over a ln b. khi đó a.b có giá trị là:

  1. 10

  2. 12

  3. 14

  4. 16

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết ∫ 1 3 ​ f ( x ) dx = 3 . Giá trị của ∫ 1 3 ​ 2 f ( x ) dx bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG