Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết số nguyên tố có các chữ số theo thứ tự lần lượt lập thành cấp số nhân. Giá trị a 2 +b 2 +c 2 là

Biết số nguyên tố stack a b c with bar on top có các chữ số theo thứ tự lần lượt lập thành cấp số nhân. Giá trị a2+b2+c2 là

  1. 20

  2. 21

  3. 15

  4. 17

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.21

ĐÁP ÁN B. 21 

6

Câu hỏi tương tự

Biết số nguyên tố có các chữ số theo thứ tự lần lượt lập thành cấp số nhân. Giá trị là A. 20 B. 21 C. 15 D. 17

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG