Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng f ( t ) = 3 2 + t ​ − 6 2 − t ​ + 4 4 − t 2 ​ − 10 + 3 t , − 2 ≤ t ≤ 2 , xác định giá trị của m để phương trình sau có nghiệm: m = ∫ 0 x ​ f ( t ) d t ; x ∈ [ − 2 ; 2 ]

Biết rằng , xác định giá trị của m để phương trình sau có nghiệm:


R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: m = F ( x ) = ∫ 0 x ​ f ( t ) d t ; x ∈ [ − 2 ; 2 ] F ′ ( x ) = f ( x ) ⇒ F ′ ( x ) = 0 ⇔ 3 2 + x ​ − 6 2 − x ​ + 4 4 − x 2 ​ = 10 − 3 x ⇔ 3 ( 2 + x ​ − 2 2 − x ​ ) + 4 4 − x 2 ​ = 10 − 3 x ( ∗ ) Đặt u = 2 + x ​ − 2 2 − x ​ ⇒ u 2 = 2 + x − 4 4 − x 2 ​ + 4 ( 2 − x ) = 10 − 3 x − 4 4 − x 2 ​ Khi đó phương trình (*) trở thành: 3 u = u 2 ⇔ [ u = 0 u = 3 ​ ⇔ [ 2 + x ​ = 2 2 − x ​ 2 + x ​ = 2 2 − x ​ + 3 ​ ⇔ x = 5 6 ​ Ta tìm GTLN và GTNN của F ( x ) , x ∈ [ − 2 ; 2 ] , ta có: F ( − 2 ) = ∫ 0 − 2 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 − 2 ​ ( 3 2 + x ​ − 6 2 − x ​ + 4 4 − x 2 ​ − 10 + 3 x ) d x = 58 − 12 2 ​ − 4 π F ( 5 6 ​ ) = ∫ 0 5 6 ​ ​ ( 3 2 + x ​ − 6 2 − x ​ + 4 4 − x 2 ​ − 10 + 3 x ) d x = 32 5 5 ​ ​ − 25 246 ​ + 8 arcsin 5 3 ​ − 4 sin ( 2 arcsin 5 3 ​ ) . F ( 2 ) = ∫ 0 2 ​ ( 3 2 + x ​ − 6 2 − x ​ + 4 4 − x 2 ​ − 10 + 3 x ) d x = 2 − 12 2 ​ + 4 π ⇒ x ∈ [ − 2 ; 2 ] min ​ F ( x ) = F ( 2 ) = 2 − 12 2 ​ + 4 π ; x ∈ [ − 2 ; 2 ] max ​ F ( x ) = F ( − 2 ) = 58 − 12 2 ​ − 4 π ; ⇒ 2 − 12 2 ​ + 4 π ≤ m ≤ 58 − 12 2 ​ − 4 π

Ta có:


Đặt

Khi đó phương trình (*) trở thành:

Ta tìm GTLN và GTNN của , ta có:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biết tích phân ∫ 0 1 ​ ( x + 1 ) ( x + 2 ) ( x 2 + 2 ) d x ​ = a + b ln 2 + c ln 3 ;với a, b, c là những số nguyên. Giá trị của biểu thức T = a + b + 2c bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG