Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng , với là các số thực. Tính .

Biết rằng , với  là các số thực. Tính .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: sin 6 x + cos 6 x = sin 2 x + cos 2 x - 3 sin 2 x . cos 2 x sin 2 x + cos 2 x " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/ZYjdUDKlQOQERNdjAngCvbQQbe0i1cvXHOon5qfisiAQViWuA0p8lTK_fnL_-y1kECzvKKulfHQhRVou4hwK_aQEQWF6ze60RbiZCpAPgqTtU3z6ovYuCacWsL7eirXHhtlair03" style="width: 302.05px; height: 41.02px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="sin to the power of 6 x plus cos to the power of 6 x equals open parentheses sin squared x plus cos squared x close parentheses minus 3 sin squared x. cos squared x open parentheses sin squared x plus cos squared x close parentheses"> . Vậy . Do đó .

Ta có:

 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>sin</mi><mn>6</mn></msup><mi>x</mi><mo>+</mo><msup><mi>cos</mi><mn>6</mn></msup><mi>x</mi><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfenced><mrow><msup><mi>sin</mi><mn>2</mn></msup><mi>x</mi><mo>+</mo><msup><mi>cos</mi><mn>2</mn></msup><mi>x</mi></mrow></mfenced><mo>-</mo><mn>3</mn><msup><mi>sin</mi><mn>2</mn></msup><mi>x</mi><mo>.</mo><msup><mi>cos</mi><mn>2</mn></msup><mi>x</mi><mfenced><mrow><msup><mi>sin</mi><mn>2</mn></msup><mi>x</mi><mo>+</mo><msup><mi>cos</mi><mn>2</mn></msup><mi>x</mi></mrow></mfenced></math>

.

Vậy . Do đó .

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức . Kết quả rút gọn biểu thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG