Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng đồ thị hàm số y = x − m − n ( m − 2 n − 3 ) x + 5 ​ nhận hai trục tọa độ làm hai đường tiệm cận.Tính tổng S = m 2 + n 2 − 2

 

Biết rằng đồ thị hàm số  nhận hai trục tọa độ làm hai đường tiệm cận. Tính tổng 

  1. S

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục Ox ⇒ m − 2 n − 3 = 0 Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục Oy ⇒ m + n = 0 Suy ra ( m , n ) là nghiệm của hệ phương trình: { m − 2 n − 3 = 0 m + n = 0 ​ ⇔ { m = 1 n = − 1 ​ ⇒ S = 0

Chọn A

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục Ox 

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục Oy 

Suy ra  là nghiệm của hệ phương trình:

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG