Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng đồ thị hàm số f = f ( x ) = a x 4 + b x 3 + c x 2 + d x + e , ( a , b , c , d , e ∈ R ; a  = 0 ; b  = 0 ) cắt trục Oxtại 4 điểm phân biệt. Khi đó đồ thị hàm số y = g ( x ) = ( 4 a x 3 + 3 b x 2 + 2 c x + d ) 2 − 2 ( 6 a x 2 + 3 b x + c ) . ( a x 4 + b x 3 + c x 2 + d x + e ) cắt trục Ox tại bao nhiêu điểm?

Biết rằng đồ thị hàm số

   

cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt. Khi đó đồ thị hàm số

 

cắt trục Ox  tại bao nhiêu điểm?

  1. 0

  2. 4

  3. 2

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy phương trình ( f ′ ( x )) 2 − f ′′ ( x ) . f ( x ) = 0 vô nghiệm hay phương trình g ( x ) = 0 vô nghiệm. Do đó, số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là 0.

Vậy phương trình   vô nghiệm hay phương trình   vô nghiệm. Do đó, số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là 0.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc năm f ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 7 − 2 x ) + ( x − 1 ) 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG