Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng đồ thị hàm số y = 2 1 ​ x 2 − 3 x − x 1 ​ có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C). Bán kính của (C)gần đúng với giá trị nào dưới đây?

Biết rằng đồ thị hàm số  có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C). Bán kính của (C) gần đúng với giá trị nào dưới đây?

  1. 12,4

  2. 6,4

  3. 4,4

  4. 27

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⇒ Tọa độ các điểm cực trị: A ≈ ( 2 , 879 ; − 4 , 84 ) , B ≈ ( 0 , 653 ; − 3 , 277 ) , C ≈ ( − 0 , 532 ; 3 , 617 ) Gọi ( C ) : x 2 + y 2 − 2 a x − 2 b y + c = 0 (1) là đường tròn đi qua ba điểm cực trị . Thay tọa độ ba điểm A, B, C vào (1) ta được hệ phương trình 3 ẩn sau: ⇒ Chọn B

Tọa độ các điểm cực trị: 

Gọi  (1) là đường tròn đi qua ba điểm cực trị .

Thay tọa độ ba điểm A, B, C vào (1) ta được hệ phương trình 3 ẩn sau:

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG