Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ( 2 + 3 ​ ) x + m ( 2 − 3 ​ ) x = 1 có hai nghiệm phân biệt là khoảng ( a ; b ) . Tính T = 3 a + 8 b

Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt là khoảng . Tính 

  1. T

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đặt t = ( 2 + 3 ​ ) x , t > 0 khi đó x = lo g ( 2 + 3 ​ ) ​ ( t ) và mỗi t > 0 cho ta đúng một nghiệm x. Phương trình đã cho được viết lại t + t m ​ − 1 = 0 ⇔ t 2 − t + m = 0 ( ∗ ) Bài toán trở thành tìm m để phương trình (*)có hai nghiệm dương phân biệt t 1 ​ , t 2 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ Δ > 0 P = t 1 ​ t 2 ​ > 0 S = t 1 ​ + t 2 ​ > 0 ​ ⇔ { 1 − 4 m > 0 m > 0 ​ ⇔ 0 < m < 4 1 ​ Suy ra: a = 0 ; b = 4 1 ​ Vậy T = 3 a + 8 b = 2

Chọn C

Đặt   khi đó  và mỗi   cho ta đúng một nghiệm x.

Phương trình đã cho được viết lại 

Bài toán trở thành tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt 

Suy ra: 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG