Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng lo g 2 ​ ( 3 ) = a , lo g 2 ​ ( 5 ) = b . Tính lo g 45 ​ ( 4 ) theo a,b

Biết rằng . Tính  theo a,b
 

  1. 2ab

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: lo g 45 ​ ( 4 ) = 2 lo g 3 2 .5 ​ ( 2 ) = lo g 2 ​ ( 3 2 ) + lo g 2 ​ ( 5 ) 2 ​ = 2 lo g 2 ​ ( 3 ) + lo g 2 ​ ( 5 ) 2 ​ = 2 a + b 2 ​

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + c x + d , a  = 0 có ( − ∞ ; 0 ) min ​ f ( x ) = f ( − 2 ) .Giá trị lớn nhất của hàm y = f(x) trên đoạn [1; 3] bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG