Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình lo g 2 ​ ( ∣ 2 x − 1 ∣ + m ) = 1 + lo g 3 ​ ( m + 4 x − 4 x 2 − 1 ) có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Biết rằng phương trình có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Nếu 2 x 0 ​ − 1 là nghiệm của phương trình thì − ( 2 x 0 ​ − 1 ) cũng là nghiệm của phương trình. Vậy để phương trình có nghiệm duy nhất thì 2 x 0 ​ − 1 = − ( 2 x 0 ​ − 1 ) ⇔ x 0 ​ = 2 1 ​ . Với x 0 ​ = 2 1 ​ thay vào phương trình ta có: lo g 2 ​ m = lo g 3 ​ m = t

Ta có :

Nếu  là nghiệm của phương trình thì  cũng là nghiệm của phương trình.

Vậy để phương trình có nghiệm duy nhất thì .

Với  thay vào phương trình ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ a x + y = b x + a y = c 2 + c ​ Tìm b để với mọi a ta luôn tìm được c sao cho hện có nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG