Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình 5 x − 1 + 5 3 − x = 26 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ . Tính tổng x 1 ​ + x 2 ​ .

Biết rằng phương trình  có hai nghiệm . Tính tổng .

  1. 2

  2. 5

  3. 4

  4. -2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 5 x (t>0) thì phương trình (1) trở thành: Với t=1 ta có 5 x − 1 = 1 ⇔ x = 1 Với t=25 ta có 5 x − 1 = 25 ⇔ x = 3 . Vậy tổng hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ của phương trình đã cho là x 1 ​ + x 2 ​ = 4 .

Đặt  (t>0)  thì phương trình (1)  trở thành:

Với t=1  ta có 

Với t=25  ta có .

Vậy tổng hai nghiệm  ,  của phương trình đã cho là .

 

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình 5 2 x 2 + 5 x + 4 = 25 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG