Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình lo g 2 2 ​ x − 7 lo g 2 ​ x + 9 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ ; x 2 ​ . Giá trị của x 1 ​ x 2 ​ bằng

Biết rằng phương trình  có hai nghiệm . Giá trị của  bằng 

  1. 128

  2. 64

  3. 9

  4. 512

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện : x > 0 Với x 1 ​ ; x 2 ​ là hai nghiệm của phương trình đã cho, áp dụng định lý Vi-ét, ta có : lo g 2 2 ​ x − 7 lo g 2 ​ x + 9 = 0 ⇔ lo g 2 ​ ( x 1 ​ x 2 ​ ) = 7 ⇔ x 1 ​ x 2 ​ = 2 7 = 128

Điều kiện : x > 0

Với  là hai nghiệm của phương trình đã cho, áp dụng định lý Vi-ét, ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các điểm cực trị của hàm số w = x 3 + 3 xy + y 2 − y

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG