Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình lo g 3 ​ ( x 2 − 2020 x ) = 2021 có 2 nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ . Tính tổng x 1 ​ + x 2 ​ .

Biết rằng phương trình  có 2 nghiệm  Tính tổng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Điều kiện x 2 − 2020 x > 0 ⇔ x < 0 ∪ x > 2020. lo g 3 ​ ( x 2 − 2020 x ) = 2021 ⇔ x 2 − 2020 x = 3 2021 ⇔ x 2 − 2020 x − 3 2021 = 0 Vậy phương trình có 2 nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa x 1 ​ + x 2 ​ = 2020.

Chọn A

Điều kiện 

Vậy phương trình có 2 nghiệm  thỏa 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG