Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình 2 x 2 − 1 = 3 x + 1 có 2 nghiệm là a, b. Khi đó a + b +abcó giá trị bằng

Biết rằng phương trình  có 2 nghiệm là a, b. Khi đó a + b +ab có giá trị bằng 

  1. -1 +2 

  2. 1+ 

  3. -1

  4. 1 + 2

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C 2 x 2 − 1 = 3 x + 1 ⇔ x = -1 hoặc x = 1 + lo g 2 ​ 3 Vậy a + b +ab = -1

Lời giải 

Đáp án C

 x = -1 hoặc x = 1 + 

Vậy a + b +ab = -1

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x − 3 ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG